Bezoek toegestaan op afspraak vanaf 18 mei volgens de regelgeving van het Vaph, 1 persoon voor 30 minuten.

De Warmste Week van de Personeelskring Gemeente Willebroek

Tombola 2019 - De winnaar !

Peter Van Kemseke en Christophe Ponsard op bezoek in De Meerpaal

Gedurende het eerste jaar van ons verblijf in de nieuwe huisvesting Kerkstraat 2 te Willebroek is er veel gebeurd.

De ruime studio’s en kamers krijgen de uitstraling die wij hadden gehoopt te kunnen realiseren voor 30 bewoners. Bistro, casino 1 en casino 2, de drie toegankelijke gemeenschappelijke rustplaatsen, zijn in gebruik genomen, alsook de fitness, dagbesteding en polyvalente zaal. De uitgeschreven werking komt langzaam op gang en kent zijn kinderziektes van overschakeling naar persoonsvolgende zorg en ondersteuning. Of beter gezegd: alleen ondersteunen en helpen wat de bewoner niet zelf kan doen. 

Zoals in de pers te lezen is zijn er nog steeds veel wachtenden op een budget om zorg in te kopen. Daardoor zijn er in De Meerpaal vier open plaatsen. Twee bewoners zijn ondertussen opgenomen zonder budget omwille van de dringende noodzaak, zij betalen zelf hun verblijf, maar hebben geen personeelspunten of het budget dat ze van de overheid moeten meekrijgen.

Daardoor zijn wij nog steeds aangewezen op de goedwil van mensen zoals u om het financieel rond te krijgen. Vanaf € 40,- bekomt u een fiscaal attest voor belastingsvermindering.

Storten kan op rekening BE82 0910 1937 4868 – Bic GKCC BEBB van De Meerpaal vzw, Kerkstraat 2 te 2830 Willebroek.

De zorgvragers-residenten, de zorg- en begeleidingsondersteuners, de directie, het dagelijks bestuur en de raad van bestuur willen u nu reeds danken voor uw gift of blijk van solidariteit.

 

 

Nieuwe algemene directeur in De Meerpaal.

Reeds enkele weken is de heer Rudi Van den Bossche de nieuwe algemene directeur van De Meerpaal in opvolging van de heer Raymond De Smedt, die de taak van gedelegeerd bestuurder blijft waarnemen.  De algemeen directeur heeft een uitvoerende taak in opdracht van de Raad van Bestuur met heel wat nieuwe uitdagingen.

Zo is er het organiseren van de persoonsvolgende zorg, op maat van de cliënt met een scheiding van woon- en leefkosten. De inclusie van personen met een beperking binnen verenigingen van de stad Willebroek, wandelclub, kaartersclub, muziek, enz…  met medewerking van velen. 

Oproep voor Vrijwilligers

Eveneens is er een oproep voor “vrijwilligers” om de personen met de zwaarste beperking te helpen bij het middagmaal en andere activiteiten. Een vergadering met toelichting voor eventuele kandidaat vrijwilligers zal worden gehouden op woensdag 22 mei 2019 om 16 uur in de vergaderzaal Kerkstraat 2, iedereen welkom!

Je bent op pensioen, hebt tijd over, wil aandacht geven aan derden, kijkt met een open blik op de wereld, dan is dit iets voor jou: wordt Partner in vrijwilligerswerk, het geeft kleur aan je leven.

De Meerpaal heeft kamers én kandidaten zonder budget !

 

De Vlaamse gemeenschap zit krap bij kas.


“We konden in juni 2018 verhuizen, en waren het voorbije jaar druk in de
weer met de nodige verbouwingswerken. Het klooster is zo ruim en zo goed
uitgerust dat we sinds onze verhuis plaats hebben voor 5 extra residenten. Ook
aan kandidaten ontbreekt het ons niet: wekelijks informeert er wel iemand naar
onze werking of geven we een rondleiding aan geïnteresseerden. Maar: daarna
gebeurt er niets. Telkens weer krijgen we te horen dat de kandidaat nog geen
‘persoonsvolgend budget’ kreeg van de overheid.”
“Zo’n budget wordt rechtstreeks aan de personen met een handicap
toegewezen, en niet meer aan de instelling zoals vroeger. De wachtlijsten van
toen bestaan ook niet meer, iedereen heeft zelfs plaatsen vrij. De reden: heel
wat mensen wachten nog steeds op hun budget. Ze worden eigenlijk door de
overheid aan hun lot overgelaten.”

“Wij kregen onlangs de vraag om iemand op te vangen die nergens anders
terecht kon. Hij is bedlegerig, zijn moeder is 86 jaar oud en kan niet meer voor
hem zorgen. We vingen de man op, en contacteerden het VAPH (Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap). We gaven duidelijk aan dat het
om een noodsituatie ging, en vroegen om zo snel mogelijk een budget toe te
kennen.”
“Dat budget werd geweigerd: volgens het VAPH kan de man nog steeds bij zijn
moeder terecht. Hij woont nu bij ons en betaalt de huur van zijn kamer zelf. De
kosten voor zijn verzorging betalen wij uit de grote pot van De Meerpaal. Ook
die middelen zijn beperkt, we moeten voor heel wat zaken al rekenen op giften.
Maar we kunnen deze man toch niet op straat zetten? Waar moet hij in
godsnaam naartoe?”


“Ik begrijp de bezorgdheid van De Meerpaal, maar er is sinds de invoering van
de persoonvolgende financiering heel wat extra budget bijgekomen. Deze
regeerperiode alleen al gaat het om 330 miljoen euro, er werden al ruim 7000
nieuwe budgetten toegekend”, zegt Karina De Beule van VAPH. “De groep van
personen met een handicap wordt alsmaar groter, en het systeem trekt meer
mensen aan. We kunnen dus niet iedereen onmiddellijk helpen.”


“Wij mogen omwille van de privacywetgeving ook niet zeggen welke mensen
wel of geen budget kregen, dus wij kunnen kandidaten en instellingen ook niet
meer linken. Het is aan De Meerpaal om zelf de mensen te vinden die wél al
een budget kregen, bijvoorbeeld door meer ‘reclame’ te maken. Zo krijgen ze
die 5 extra kamers wel gevuld. Wie op een wachtlijst staat, kan ook een tijdelijk
zorgbudget van 300 euro per maand krijgen om de periode te overbruggen.”

TOESPRAAK DOOR DE GEDELEGEERD BESTUURDER OP HET NIEUWJAARSEVENT

Welkom u allen genodigden, bewoners, personeel, vrijwilligers en bestuursleden.

Het gemeentebestuur vertegenwoordigt door Mijnheer Bevers, burgemeester en Schepen Anciaux, dank je wel voor uw aanwezigheid als teken van solidariteit.

In het bijzonder welkom thuis aan de zusters, die voor de eerste keer terug hier komen in de nu gedeelde woning.

Vandaag zijn wij juist geteld 232 dagen in de Kerkstraat. En zoals iedereen kan zien is nog niet alles afgewerkt en optimaal in gebruik.

Maar voor de bewoners is het beslist goed leven en wonen in verhouding met de vroegere woongelegenheid.

De grote uitdaging voor de toekomst is om binnen de regelgeving van de Vlaamse Overheid met personeelspunten en vouchers een evenwicht te vinden naar persoonsvolgende individuele begeleiding, waarin het individu primeert.

Wij blijven nog altijd met de beperking van financiële werkingsmiddelen, waarvoor nog steeds beroep zal moeten worden gedaan op service clubs en individuele giften. In 2018 hebben wij van de Lionsclub een mooie som van 4.000 euro mogen ontvangen voor de fitnesstoestellen. Vorige week hebben wij de opbrengst van het Bal van de Burgemeester en een kermisactiviteit mogen ontvangen van 3.000 euro die besteed zal worden aan het verder afwerken van het bovendek dus hier de voormalige zolder.

Nog dit: vandaag zijn er 21 bewoners en hebben wij plaats voor 26 residenten, er zijn kandidaten genoeg maar geen budgetten beschikbaar. Wij roepen de Vlaamse Overheid op om de wachtenden een zorgbudget toe te kennen, de budgetten zijn even dringend als de klimaatbudgetten. Solidariteit is een woord dat iedereen moet aanspreken.

Onze wensen voor de grote familie De Meerpaal en zijn residenten is: maak er een bijzonder mooi en goed 2019 van, met genegenheid en warme ervaringen van vriendschap en geluk, daarop heffen wij het glas en wensen u een mooi feest.

Wandelzoektocht

een organisatie van vzw Buurtkring DE SCHOBBEJAK en de Willebroekse petanqueclub DE BOLLEKES

RACE 2018

op zaterdag 26 mei 2018

vertrek en inschrijving (€ 5,-)

lokaal SCHOBBEJAK - Acacialei te Willebroek

Plechtige Opening en MEERPAALFEEST 2018 - Bedankt !

Geschiedenis DE MEERPAAL gebracht door Raymond De Smedt, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het dagelijks bestuur

Er is geen video geplaaatst

Dames en Heren,

Ik wil U even meenemen op de boottocht van De Meerpaal. Op 14 december 1989 was de eerste werkvergadering met als doelstelling een dag en nacht opvang te realiseren in Blaasveld, voor volwassen personen met een mentale beperking. Ze waren met 20 die het schip, vzw De Meerpaal statutair oprichten, waarvan Marina Cools, nog steeds onze secretaris is in de raad van bestuur.

De boot heeft er zes jaar overgedaan, langsheen woelige waters, voor hij kon aanleggen in Blaasveld op de Mechelsesteenweg 118. Het voormalig gemeentehuis werd de thuis voor 10 bewoners vanaf januari 1995. Vijf kleine kamers en voor elke kamer 2 bewoners. Voor die tijd in de vorige eeuw best te doen.

In 2000 kwam de vraag vanuit het regionaal overleg om een uitbreiding te realiseren voor personen met een niet aangeboren hersenletsel. Post traumatici, ex coma patiënten, zuurstoftekort na hartfalen enz…  De uiteindelijke vestigingsplaats werd de CM en ACV in de Overwinningsstraat. Na veel bricolage en te hoge huur is het gebouw aangekocht. 10 bewoners vonden er hun thuis, zo was de boot 20 bewoners rijk.

2006-2007 was een kanteljaar, financieel was er een dieptepunt, de boot was aan het kapseizen. Na veel reddingsboeien verder kwam de dag dat de mist opklaarde en het schip mooi recht kon varen.

Ondernemend, zoals we onszelf durven noemen, was de uitdaging nieuwbouw, een nieuwe boot en liefst een luxe schip met alles erop en eraan.

Geld werd verzameld door allerlei acties, De Meeuw met een benefit concert bracht 40.000 euro op, De Ronde tafel gaf ons een evenredig bedrag, het BNI van Mechelen, voor hen die dat niet kennen, dat zijn bedrijfsleiders die bijzonder vroeg hun wekker zetten om samen te komen en ons ook genegen zijn.  Evenals de grote en kleine giften, gaf ons hoop en sterkte voor de toekomst.

Samen met Vipa middelen van de Vlaamse Overheid zouden we iets kunnen ondernemen. Op dat ogenblik besluit de Vlaamse Overheid de stap te maken naar het Persoonsvolgend Budget, waar alleen de zorg wordt betaald en de huisvesting te laste komt van de bewoners zelf.

Daar gaat de droom van het luxe schip … het zou nog, al bij al, een sloep kunnen zijn.

De bemanning en de kapitein waren de moed verloren. Maar geef nooit op de redding was nabij.

De gemeentelijke overheid van Willebroek en het Aartsbisdom waren op vraag van de Zusters “dochters van Maria” hier aanwezig, een herbestemming aan het zoeken voor het kloosterpand. En ja, dames en heren, zij dachten aan de drenkelingen van De Meerpaal.

Op minder dan één maand was de aanlegplaats voor de boot “De Meerpaal” in een protocolakkoord getekend, we schrijven 23 oktober 2017.

De eerste bemanning van De Meerpaal kwam aan boord op 01 januari 2018. Op 14 juni kwam de voltallige crow met de bewoners op het dek.

Vandaag laten wij u kennis maken via de Pastoor De Clerc kaai, Sluiskaai, Bovenkaai, Casinokaai en Ankerkaai met de lokalen “Bistro” bakboord, stuurhut, stuwkracht, stuurcabine, het kombuis, de boeg, kwartiermeester, Casino 1 en 2, van bootsman naar bovendek, met De Wal “een polyvalente vergaderzaal” voor de beste stuurlui.

Waar voorheen samenwerking van belang was is nu de individuele zorgaanbieder aan zet om bewoners te verleiden dit luxe cruise schip te nemen met de toegekende voucher van de Vlaamse Overheid.

Op vrijdag 08 september 2018 is de erfpacht getekend tussen de eigenaar “Zusters Dochters van Maria” en het bestuur van De Meerpaal

en dat vieren wij vandaag met U allen hier aanwezig.

De Tombola prijs is gewonnen door Mevrouw Yolande Van Dam echtgenote van Burgemeester Eddy Bevers.